Добре дошли в IPAlliance

 

Съществуването на Алианса е необходимост, обусловена от допълнителните специфични въпроси, които поставя защитата на Интелектуалната собственост в толкова специални области, като фармацията химията и биологията. Членският състав на организацията включва патентни специалисти и патентни представители, практикуващи преимуществено в областите: фармация, химия и биология / в т.ч. и микробиология/, както и юридически лица с предмет на дейност от тези области. Основна цел на Алианса е да подпомага, насърчава и защитава интересите на създателите и притежателите на интелектуална собственост и на своите членове, обединявайки усилията, познанията и опита на специалистите по индустриална собственост от областта на химията, фармацията и биологията. За постигане на тази цел, Алиансът :
- Проучва и анализира системно прилагането на нормативните актове в областта на индустриалната собственост и подготвя становища и мнения за спазването и усъвършенстването им, които предлага на своите членове и компетентните държавни органи.
- Представя на компетентните органи съгласуваното мнение на членовете си по проекти за нормативни актове в областта на индустриалната собственост.
- Привлича специалисти и експерти от страната и чужбина за решаване на въпроси, свързани с индустриалната собственост в областта на химията, фармацията и биологията.
- Подпомага научни и практически разработки и изследвания в областта на интелектуалната собственост.
- Представлява и защитава интересите на членовете си пред държавни и обществени институции в страната и чужбина.
- Информира своите членове за състоянието на правната закрила на индустриалната собственост в страната и чужбина, както и за конкретни възможности за защита на техните интереси.
При изпълнение на своите цели и задачи, АИСОФХБ прави кръгли маси с представители на държавни ведомства в страната и чужбина, както и организира открити лекции, беседи, конференции и семинари с участието на членове на Алианса и всички заинтересовани лица в областта на химията, фармацията и биологията. За всички тях ще научавате тук, на Интернет страницата на Алианса.